Upozornění

Informace obsažené na tomto webu slouží k informativním a ke vzdělávacím účelům a nenesou status investičního doporučení. Společnost Stock Home Zone, neposkytuje investiční poradenství, tudíž i veškeré informace na tomto webu nejsou povahy investičních doporučení, jak jej pojímá legislativa ČR, ale pouze a jedině informačním portálem. Tyto webové stránky jsou umístěné na doméně www.stockhomezone.com , kterou vlastní společnost Stockhomezone s.r.o., a která je provozovatelem tohoto webu. Obsah webových stránek je autorským dílem společnosti a je chráněný autorským právem.