Poučení o rizicích

Dříve než subjekt zahájí transakční operace na kapitálovém trhu, měl by si pečlivě prostudovat investiční rizika, která jsou se vstupem na burzu spojena. Obchody nesou riziko kapitálové ztráty. Investor nemusí dosáhnout očekávaného výnosu, a ne vždy může dostat zpět plnou výši investovaných prostředků.

Investici do investičních nástrojů je nutno posuzovat z hlediska jednotlivých rizik, s ohledem na individuální finanční možnosti, investiční cíle a znalosti a zkušenosti investora. Investiční riziko spočívá zejména ve skutečnosti, že na trhu hodnota investice v průběhu času kolísá. V případě zatížení investice finanční pákou se zároveň zvyšuje míra rizika. Společnost upozorňuje, že výsledky z minulých období u jednotlivých titulů nejsou zárukou výsledků budoucích. Před vstupem na kapitálový trh musí investor znát výši rizika, které je ochoten nést. Nástroje a služby, kterými jejich stávající nebo budoucí smluvní obchodník disponuje nebo bude disponovat, se nemusí shodovat s politikou money managementu, s investičním cílem ani s mírou rizika obchodní strategie investora.

Pokud subjekt není dostatečně seznámen s principy obchodování, neměl by využívat služeb obchodníka s cennými papíry.